Zapisi Ivana i Đurđa Crnojevića

Pred vama su prvi put na internetu, 5 divnih zapisa Ivana Crnojevića, osnivača Cetinja i podlovćenske Crne Gore i sina mu Đurđa. Zapisi Đurđa Crnojevića su izašli iz prve štamparije kod južnih slovena, koja je bila na Obodu kod Rijeke Crnojevića.

 

====================================================

1. zapis:
Препис пролога из времена Ивана Црнојевићa

Ва лето 6992 писа се сија светаја и божаставна књига, саборник четирем месецем, ва дни благочастиваго и христољубиваго и Богом хранимаго госпдара Ивана, војводе, Црнојевића, тогда садржешту престол митрополије цетињскије, јакоже јест митрополија зецка, преосвештеному митрополиту кир Висариону и свештењејшему епископу кир Вавиле, имже да ваздаст Господ спасеније и вечни покој ва гредуштем веце Господ да ваздаст им по делом их. Амин.

Торинска универзитетска библиотека, рукопис (?) ЗИН I 355

———————————————–

Prepis prologa iz vremena Ivana Crnojevića

Ljeta 6992 (1484) prepisa se ova sveta i božanska knjiga, Zbornik četiri mjeseca, u dane blagočastivog i hristoljubivog, i Božijeg štićenika, gospodara Ivana, vojvode, Crnojevića. Tada su na prijestolu mitropolije cetinjske, koja je i mitropolija zetska, stolovali preosvećeni mitropolit kir Visarion, i preosvećeni episkop kir Vavila. Neka im Gospod da spasenje i vječni miru u budućem vijeku. Neka im Gospod da po zasluzi. Amin.

 

==============================================

2. zapis:
У кући побожног Божијег штићеника

Извољенијем Оца и поспешенијем Сина и савршенијем Светаго Духа, писа се сија божаствена књига ва дому благочастиваго и богохранимаго господара зецкаго господина Ивана Црнојевића, јему же да ваздаст Господ здравије телесно васесавршено и победу светлу на васе видимије враги и невидимије, и отпуштеније грехом вањегда придет праведни судија ваздати комуждо по делом јего, ва дани и ва царство зело крепкаго и превисокаго измаилтаскаго цара султан Бајазита, јемуже попусти Бог силу и крепост над христијани грех рад(и) наших и безакони. А писа се рукоју смеренаго Христу раба Нико(л)е дијака, а мољенијем дестопочтенаго и велемудраго логофета Божидара Грка, јемуже да ваздаст Господ здравије телеси, и спасеније души. Темже, о господије моји отци и братије, мољу ваше благољубије чатете са ваниманијем. Аште будемо что и погрешили, исправљајте и простите, а не клните, поњеж јесми млади(будушти) слову неискусни. Господ милостиви да ваздаст спасе(није), утишије вашему христољубију, јемуж (сл)ава и држава, ва веки. Амин. Дописа се месеци ијулија 2. дан, у суботу, ва лет(о) 6994. Писа се сије рукоју смернаго и недостојнаго Христу раба Николе Косијера, јемуже отчаство гроб, (зем)ља же мати, чрвије гостове љубими… (небесно) му цару непременому слава… ва веки. Амин.

Часловац, рукопис у приватном власништву. ЗИН I 355

———————————————-

U kući pobožnog Božijeg štićenika

Milošću Oca pomoću Sina i savršenstvom Svetoga Duha, prepisa se ova božanstvena knjiga u kući pobožnog Božijeg štićenika, gospodara zetskog, gospodina Ivana Crnojevića, neka mu Gospod da savršeno tjelesno zdravlje i svijetlu pobjedu nad svim znanim i neznanim neprijateljima, praštanje grijehova kada bude pravedni sudija davao svakome po zasluzi, u dane carstvovanja vrlo moćnog i previsokog ismailtskog cara sultana Bajazita, kome je Bog dao snagu i moć nad hrišćanima, radi naših grijehova i bezakonja. A prepisa se rukom smjernog Hristovog sluge Nikole dijaka, a na molbu poštenog i mudrog logoteta Božidara Grka, neka mu Gospod podari tjelesno zdravlje i spas duše. Zato, o Gospode moj, oci i braćo, molim vašu dobrotu, čitajte pažljivo. Ako smo što i pogriješili, ispravljajte i oprostite, a ne kunite, pošto smo mladi, budući neiskusni u pisanju. Neka Gospod milostivi da spasenje, čvrstinu vašem hristoljublju, neka mu je slava i moć, u vjekove. Amin. Dopisa se mjeseca jula, 2. dan, u subotu, ljeta 6994 (1486). Prepisa se ovo rukom smjernog i nedostojnog Hristovog sluge, Nikole Kosijera, kome je otadžbina grob, zemlja mati, crvi dragi gosti… nebeskom caru, vječnome, slava… u vjekove. Amin.

====================================================

3. zapis:
По заповести господина Ђурђа рукоделиса Макарије

Поњеже ва тројици Бог благоизволи исплнити своју цркав различними књигами. Видев аз ва Христа Бога благоверни и Богом Храними господин Ђурађ Црнојевић, цркви праздни светих књиг, грех ради наших разхиштенијем и раздранијем агаранских чед, вазревновах поспешенијем Светаго духа, и љубовију ка божаставним црквам и написах сију душеспаснују књигу Осмогласник ва исплњеније славословију трислнчнаго ва јединстве поклањајемаго Божаства. Мољу же јуније и савзрастније и старије, чатуштеј или васпевајуштеј или пишуште, љубве Христове ради, исправљати нас же усрдне поташтавших се на сије дело благословљати, да обоји славеште Отца из њега же васа, Сина им же васа, Светаго Духа о Њем же васа, зде улучим милост тамо же сеје светом озарим се. Амин. Повеленијем господина ми Ђурђа Црнојевић аз Христу раб свештеноинок Макарије, рукоделисах сије при всеосвештеном митрополите зетском кир Вавиле.
Ва лето 7001, круг слнцу 1, луне 9.

Fototipsko izdanje, Cetinje-Ljubljana, 1987, (Oktoih prvoglasnik, 1493, zavrseno 4. januara 1494. g.). Predgovor na . 2`. ZIN I 381.

—————————————————–

Po zapovijesti gospodina Đurđa rukodjelisa Makarije

Bog kome se klanjamo u Trojici, blagoizvolio je ispuniti svoju crkvu raznim knjigama. Videv ja pravoslavni hrišćanin, Božiji štićenik, gospodin Đurađ Crnojević, da su crkve prazne, bez svetih knjiga, radi naših grijehova, pljačkom i uništavanjem agarenskih sinova , nastojah predano, ispunjem svetim duhom i ljubavlju prema božanstvenim crkvama naštampah ovu dušespasnu knjigu Osmoglasnik u slavu trisunčanog u jedinstvu klanjanog Božanstva. Zato molim mlade odrasle i stare, one koji čitaju, poju ili prepisuju, ljubavi Hristove radi, ispravljajte, a nas, pak, koji smo se o ovom djelu, od srca trudili, blagoslovite, da zajedno slaveći Oca, iz Njega je sve [postalo], Sina, Njime je sve [postalo], Svetoga Duha, od njega je sve [postalo], ovdje zadobijemo milost, a tamo se ozarimo ovom svjetlošću. Amin.

Po zapovjesti mi gospodina Đurđa Crnojevića, ja, Hristov sluga, sveštenoinik Makarije, rukodelisah ovo, pri preosvećenom mitropolitu zetskom, kir Vavili, Ljeta 7001, krug sunca 1, lune 9.

 

=====================================================

4. zapis:
Господин Ђурађ, војвода зетски, изли слова

Поњеже убо ва Тројици јединопоклањајеми Бог от небитија ва битије мановенијем приведи вса, и на конац делом сазда чловека, јего же образом својим почат, необладајема же и обладајушта всеми и саглголника себе садела, и иже по њем родом желајуштим причестником јего бити, јако же велики ва патријарсех Аврам иже не писанијем на плтовидно сподоби се ва дом пријети Тројицу. Последи же Мојси глалгоље Богови лицем ка лицу, иже и начртаније скрижањи пријет от Њего и назнаменаје измењеније закона, сих сакруши. По сем же јединородни Син Слово благовољенијем Отца нерождена и са поспешенијем својим, и савршенијем от Оца исходештаго, сему же саприсносуштнаго, обојим сагопсподствујуштаго Светаго и животворештаго Духа, благоизволи неизречени исплни савет ва присно деву Марију васели се, и рожд се без матере на небеси, на земљи без Отца роди се, и пострадав вазнесе се. Тем же нам несуштим Авраму же и Мојсеју подобним, јеже Богови савештателном бити, даст нам писанија, ва њих же пророци јако ва царских скоривштих положи неисташтимоје богатство. И по сих они божаставни мужиј, Дамаскин же и Ијосиф и Козма, најтијем Духа научајеми предаше нам песнословити ва трислначнем божастве трисветими гласи ангелми славословимаго ва вишњих и изоблствовахом писанија, целомудрију наставника, печалем премењеније, ка Богу примиреније вину всакого благодејанија и словом пасуште се не сатрпехом. Последи же грех ради наших постиже пасушти нас исмаилтаска железна палица, уви не просто бијушти, на убивајушти, и придоше језици ва достојаније Божије, цркви раздрушише.

Видев аз, ва Бога благоверни и Богом храними војевода Зети господин Ђурађ Црнојевић, умаљеније светих књиг расхиштенијем и раздранијем агаранских чед, вазревновах поспешенијем Светаго Духа, и саставих форми на њих же ва једино лето осмим чловеком савршити Октоих от 4-го гласа, ва славословије Богови нас укрепљшому.

Трудих же се о сем и рукоделисах сије смерени свештеник мних Макарије от Чрније Гори повеленијем господина ми Ђурђа Црнојевића, при васеосвештеном архиепискупе зетском митрополите кир Вавиле. Тем же старцем јако отцем, савазрастним јако братијам, јунотам јако чедом, чатуштим или појуштим или преписујуштим мољу се и коленом касају се, аште не рукоју на језиком , љубве ради Христове исправљати , и нас , усрдно трудивших се о сем благословљати, да и ви улучите оноје Валамо јеже ка Израиљу:

“Благословештејте благословени, и клнуштејте проклети, и придете благословени Отца мојего, наследујте уготованоје вам царствије, ва њем же да житељствујем обоји, славеште Отца и Сина и Светаго Духа. Савршише се сије књиги от битија на лето 7002, а от рождаства Христова тисушта 494, круг слнцу 2, а луни 10, индиктион 11, темелион 12, епахти првије, злато число 12, месеца ђенвара 4. дан.

Fototipsko izdanje, Cetinje-Ljubljana, 1987, (Oktoih prvoglasnik, 1493, zavrseno 4. januara 1494. g.). Pogovor na l. 268-269`.
ZIN I 382

—————————————————–

Gospodin Đurađ, vojvoda zetski, izli slova

Pošto je, dakle, Bog kome se jedino klanjamo u Trojici, iz nebića u biće, magnovenjem priveo sve, i na kraju djelaa stvorio čovjeka, udostojivši ga svojim likom. Nevladjućeg učini da vlada svima, i da sebi stvori sagovornika da se u njegovim plemenom zajedničarom njegovim bude. Kao što veliki patrijarh Avram koji ne Pismom već spontano udostoji se u dom primiti Trojicu. Zatim Mojsije govoraše s Bogom licem k licu i napisane tablice primi od Njega. Otkrivši da je prekršen Zakon, ove razbi. Poslije toga, jedinorodni Sin Slovo, milošću Oca nerođenog i sadejstvom svojim i savršenstvom od Oca proisteklog, ovome savečnog, oboma sagospodarećeg Svetog i životvorećeg Duha blagoizvoli tajno [da] ispuni svjetlošću, i prisno djevu Mariju useli se i rodi, bez matere na nebu, bez oca na zemlji, i postadav, vaznese se. Zato nama koji nijesmo Avramu i Mojsiju slični, da bismo primali savjet od Boga, dade Pismo, u koje proroci, kao u carske riznice pohraniše neiscrpno bogatstvo. Poslije toga oni Božanstveni ljudi, Damaskin, Josif i Kozma, silaskom Duha podučeni, predaše nam da himnama slavimo, u trisunčanom Božanstvu, trisvetim glasovima anđela, slavljenog Svevišnjeg. I obogatismo se pismom koje je mudrosti učitelj, tuzi promena, u Bogu smirenje, povod svakog dobrog djela i onima koji se napasaju Rječju čuvar od zabluda. Najzad, radi naših grijehova, postiže nas hrišćane ismailićanska željezna palica, avaj, ne prosto bujići, no ubijajući.

I dođoše neznabošci u dostojanje Božije, crkve razrušiše.

Videv ja, pravoslavni hrišćanin i Božiji štićenik, vojvoda Zete, gospodin Đurađ Crnojević, umanjenje svetih knjiga pljačkom i razaranjem agarenskih sinova, predano se potrudih, pomoću Svetoga Duha i izlih matrice za slova, i na njima, za jednu godinu, osmoro ljudi završi Oktoih od četrvrtog glasa, u slavu Boga koji nas osnažuje. Trudih se o ovome i rukodjelisah ovo smjerni sveštenik monah Makarije od Crne Gore, po zapovjesti, gospodina mi Đurđa Crnojevića, pri preosvećenom arhiepiskopu zetskom, mitropolitu kir Vavili. Zato, starce kao očeve, odrasle kao braću, mlade kao đecu, one koji čitaju, poju ili prepisuju, molim klečeći na koljenima, ako ne rukom, a ono rječju, ispravljajte Hrista radi, a nas koji smo se o ovome, od srca trudili blagoslovite, da i vi zadobijete ono Vlaamovo koje je [rekao] Izrailju : Oni koji blagosiljaju [biće] blagosloveni, a oni koji kunu [biće] prokleti. Priđite blagosloveni Oca mojega; primite carstvo koje vam je pripremljeno,<< da u njemu živimo zajedno, slaveći Oca i Sina i Svetoga Duha.

Završi se ova knjiga od stvaranja svijeta ljeta 7002, a od rođenja Hristova hiljadu 494, krug sunca 2, a lune 10, indiktion 11, temelion 12, epahte prve, zlatan broj 12, mjeseca januara, 4. dan.

 

============================================

5. zapis:
Књига за спас душе

Благоволенијем Отца и сапоспешнијем Сина и савршенијем Светаго Духа, иже и предаст нам писанија, ва њих же пророци јако ва царских положише скровиштих неизташтимоје богатаство, по среди же их цар же и Богоотац Давид, најтијем Духа научајем, предаст нам сије душеспасније књиги, глагољемије Псалтир, славословити сим ва Тројици Бога, и изобиљствујем писанија, јако ва рају суштеј благоуханија цветов и васи хотештеј наслаждајем се богатно, и сију прочат васакоутешеније и хотеније обрештет кто љубо, аште цар или светитељ, аште кнез љубо невежда, ништ ли или ва бешчислније напасти вапади и васакими от дијавола сетми напаствујем, утешеније обрештет. Јест бо сија књига целомудрију наставник, печалем премењеније, девству сахрањеније, о Бозе браку сачетаније, житију учитељ, вина васакого благодејанија и јеже паче ка Богу примиреније же и синотвореније.

Подобајет убо чатуштому ходожне ванимати са усрдијем, и ползу једину приобретати јаже ка спасенију , да ни мала несамотрне мимошад кто оташтетит се велико, прочаја же сујетна и маловременаја по исине јако скоро преходимаја васа бо самртију пресекајут се, и васа сакрвенаја јављајут се, и горе тогда не имуштим дела благаја, от њих же први јесам аз, уви! јакоже рече велики ва учитељех Павал.

Тем же ва дни благочастиваго и христољубиваго и Богом хранимаго господина ми Ђурђа Црнојевића , и повеленијем јего, аз смерени и свештени мних Макарије от Чрније Гори, саписах сије књиги при васеосвештеном митрополите Зетском кир Вавиле. Тем же старцем јако отцем, савазрастним јако братијам, јунотам јако чедом, чатуштим или појуштим или преписујуштим мољу се и коленом касају се, аште не рукоју на језиком, љубве ради Христове исправљати, и нас, усрдно трудивших се о сем, благословљати, да и ви улучите оноје Валамово јеже ка Исраиљу: благословештејте благословени, и клнуштејте проклети, и придете, благословени Отца мојего, наследујте уготованоје вам царствије, ва њем же да житељствујем обоји, славеште Отца и Сина и Светаго Духа, и ниња и присно и ва веки веком. Амин

Савршише се сије књиги от битија ва лето 7003, а от рождаства Христова тисушта 495, круг слнцу 3, луни 11, златоје число 14, темелион 4, јепахта 3, месеца сектемврија 22 дан, на Цетињу.
…………..

Београд, Народна библиотека Србије, И 41, (Псалтир с последовањем, Цетиње, 22 септембар 1495. г.). Поговор на л. 347`-348`. ЗИН I 383

—————————————————–

Knjiga za spas duše

Milošću Oca, pomoću Sina i savršenstvom Svetoga Duha dobili smo sveto pismo. U njemu, pak, proroci, kao u carske riznice pohraniše neiscrpno bogatstvo. Među njima car i Bogootac David, silaskom Duha naučen, predade nam ovu dušespasnu knjigu, zvanu Psaltir, da njime proslavljamo pjesmama Boga u Trojici. I naslađujemo se svetim pismom kao mirisom rajskih cvjetova. I svi koji hoće nasladiće se bogato. Svako ko pročita ovu [knjigu] naći će utjehu i zadovoljstvo. Bilo ko, bilo car ili svetitelj, knez ili prostak, prosjak ili koji padne u bezbrojna iskušenja i uhvaćen u svakakve đavolje mreže, naći će utjehu. Ova knjiga je vodič mudrosti, zamjena tuzi, čuvar nevinosti, trajno sjedinjenje s Bogom, ucčtelj života, povod svakom dobrom djelu, čak štaviše smirenje u Bogu i posinjenje.

Treba dakle, onaj koji čita, sav da se preda čitanju, da pazi i jedinu korist da nađe u spasenju [duše], jer i najmanja slučajna nepažnja nanosi veliku štetu. Sve ostalo je sujetno i kratkotrajno, vaistinu kao brzoprolazno, sve se smrću prekida i sve tajno otkriva. I teško tada, onome koji nije činio dobra djela, a među njima sam prvi ja, avaj, kao što reče veliki učitelj Pavle. I tako u dane pobožnog i hristoljubivog Božijeg štićenika, gospodina mi Đurđa Crnojevića, njegovom zapoviješću, ja, smjerni i svešteni monah Makarije od Crne Gore, naštampah ovu knjigu, pri preosvećenom mitropolitu zetskom, kir Vavili. Zato, starce kao očeve, odrasle kao braću, mlade kao đecu, one koji čitaju, ili poju, ili prepisuju, molim, klečeći na koljenima, ako ne rukom, a ono rječju, ljubavi Hristove radi, ispravljajte, a nas koji smo se o ovome usrdno trudili, blagosiljajte, da i vi zadobijete ono Valaamovo koje je [rekao] Izrailju: >>Oni koji blagosiljaju [biće] blagosloveni, a koji kunu [biće] prokleti.<< I >>Priđite blagoslovni Oca mojega; primite carstvo koje vam je pripremljeno, da u njemu zajedno bivstvujemo, slaveći Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i uvijek, kao i u vjekove vjekova, Amin.

Završi se ova knjiga od bitija, ljeta 7003, a od rođenja Hristova tisuću 495, krug sunca 3, lune 12, zlatan broj 14, indikt 14, temelion 4, jepahta 3, mjeseca septembra, 22 dan, na Cetinju.

 

[Prenešeno sa: www.montenegrina.net]

Kratki URL: https://zrcalo.me/?p=8627

Objavio dana sij 4 2021. u kategoriji Istorija, Naš jezik. Možete pratiti sve u vezi ovog teksta putem RSS 2.0. Ako želite, prokomentarišite ovaj tekst

Ostavi svoj komentar

Prijava | Administrator MATOKAN