Trio Variete Montenegro na XXXVI „Grad teataru“

U nedjelju, 17. jula, u crkvi Santa Marija, u Starom gradu, sa početkom u 21 č, nastavlja se ovogodišnji muzički program festivala „Grad teatar“. Koncert će održati Trio Variete Montenegro u sastavu Petar Dobričanin, gitara, Dijana Orlandić, flauta i Miroslav Č. Ilić, harmonika.

Miroslav Č. Ilić rođen 1988. godine u Prokuplju. Osnovno i srednje muzičko obrazovanje stekao je u Podgorici, u školi za muzičko obrazovanje „Vasa Pavić“ u klasi prof. Predraga Jankovića, a Muzičku akademiju završio je na Cetinju u klasi istog profesora. Kao solista i kamerni izvođač, laureat je na sledećim republičkim i međunarodnim takmičenjima: Majski susreti mladih harmonikaša u  Lazarevcu, Dani harmonike u Smederevu, Italia award u Pinetu, 37. Međunarodni susreti harmonikaša u Puli sa triom harmonika, a dobitnik je i Kupa grada Pule sa najviše osvojenih bodova u svim kategorijama. Nastupao je na međunarodnim muzičkim festivalima u zemlji i regionu. Aktivno sarađuje sa Muzičkim centrom Crne Gore, u čijoj organizaciji je odsvirao više koncerata. Nastupio je i sa simfonijskim orkestrom i istaknutim gitaristom Milošem Karadaglićem. Svirao je koncerte u organizaciji muzičke fondacije „Santa Cecilia“, za pozorišne predstave Crnogorskog narodnog pozorišta i Gradskog pozorišta u Podgorici. Usavršavao se na majstorkim kursevima kod profesora Fenjuke, Murze i drugih. Od 2009. godine radi kao pedagog u školi “Vasa Pavić” u Podgorici, na predmetima harmonika i kamerna muzika. Njegovi đaci su laureati i dobitnici prvih nagrada.

Dijana Orlandić rođena je 1989. godine na Cetinju. Niže i srednje muzičko obrazovanje je stekla u Kotoru, u klasi prof. Jasminke Terzić i doc. Žane Lekić. Tokom školovanja osvojila je brojne nagrade među kojima su: I nagrada na Međunarodnom takmičenju u Požarevcu, I nagrada na Međunarodnom takmičenju „Davorin Jenko“ u Beogradu, I nagrada na Međunarodnom takmičenju u Barleti. Pohađala je majstorske kurseve kod istaknutih flautista: prof. Ljubiše Jovanovića (Srbija); Karolja Maročika (Srbija); Mišela Debosta (Amerika); Mateja Zupana (Slovenija); Feliksa Rinlija (Švedska); Vinsenta Lukasa (Francuska). Kao prva flauta Young Euro Classic orkestra nastupala je u Berlinu, Kaselu, i Splitu, pod dirigentskom upravom Henriha Šifta. Treću godinu studija završila je u Kini u klasi prof. Gouliang Hana. Tokom boravka u Kini, imala je čast da radi sa Džejmsom Galvejem, najvećim flautistom našeg vremena. Godinu kasnije kao njegov stipendista pohađala je majstorske kurseve u Švajcarskoj. Diplomirala je na Muzičkoj Akademiji na Cetinju u klasi profesora Ljubiše Jovanovića. Angažovana kao profesor u Muzičkoj školi Vasa Pavić u Podgorici.

Petar Dobričanin, profesor, ro­đen je u Pod­go­ri­ci, đe je ste­kao osnov­no i sred­nje mu­zič­ko obra­zo­va­nje u kla­si Sr­đa­na Bu­la­to­vi­ća, kod ko­jeg je za­vr­šio i Mu­zič­ku aka­de­mi­ju na Ceti­nju. Kao je­da­na­e­sto­go­di­šnjak je odr­žao pr­vi so­li­stič­ki kon­cert i od ta­da ve­o­ma uspje­šno nastu­pa ka­ko u ze­mlji, ta­ko i u re­gi­o­nu. Dobitnik je brojnih nagrada na tak­mi­če­nji­ma gi­ta­re, a usa­vr­šavao se i na maj­stor­skim kur­se­vi­ma kod emi­nent­nih svjet­skih pro­fe­so­ra gi­ta­re kao što su: Oskar Gi­lja, Ko­stas Ko­ci­o­lis, Edin Ka­ra­ma­zov, Go­ran Kri­vo­ka­pić, Ve­ra Ogri­zo­vić, Ga­e­le So­lal i drugi.

Trio će izvoditi djela Hermose, Vivaldija, Dajnsa, Galijana, Merca, Pjacole i Šnitkea.

Kratki URL: https://zrcalo.me/?p=9405

Objavio dana srp 16 2022. u kategoriji Vijesti. Možete pratiti sve u vezi ovog teksta putem RSS 2.0. Ako želite, prokomentarišite ovaj tekst

Ostavi svoj komentar

Prijava | Administrator MATOKAN