“Ribarske svađe” na XXXVII festivalu „Grad teatar“

U subotu, 8. jula, na sceni između crkava, sa početkom u 21 čas, otpočeće dramski program ovogodišnjeg festivala „Grad teatar“ izvođenjem predstave “Ribarske svađe” Karla Goldonija u režiji Ane Tomović, koja zajedno sa dramaturgom Đorđem Kosićem potpisuje i adaptaciju teksta u prijevodu Ive Tijardovića. Predstava je produkcija Narodnog pozorišta Beograd đe je premijerno izvedena početkom ovog mjeseca.

U riječi rediteljke Ana Tomović navodi da: “Gol­do­ni­je­va kome­di­ja karak­te­ra ‘Ribar­ske sva­đe’ osva­ja publi­ku i poslije dve­sta pede­set godi­na svo­jim komič­nim i dir­lji­vim pri­ka­zom ljubo­mo­re iz ljuba­vi i siro­ma­štva. Sva­đa koja nasta­je tri­vi­jal­no izme­đu dvije siro­ma­šne ribar­ske poro­di­ce koje žive jed­na do dru­ge u malom ribar­skom mestu i obje ima­ju djevoj­ke za uda­ju, nara­sta do neslu­će­nih dimen­zi­ja pod uti­ca­jem juga koji duva s mora ali i tvr­dih a pono­snih karak­te­ra koji na ovom svije­tu nema­ju ništa dru­go osim svo­ju čast. 

Narav­no, ova kome­di­ja u sva­kom vre­me­nu dobi­ja dru­ga­či­ji odjek – 2023. godi­ne more i mor­ska oba­la izlo­že­ni su eko­lo­škoj kata­stro­fi do koje je dove­la pohle­pa neo­li­be­ral­nog kapi­ta­li­zma. Nekon­tro­li­sa­na upo­tre­ba pla­sti­ke dove­la je do ogrom­nog zaga­đe­nja oba­le i mora, a poseb­no mor­skih vrsta. Mono­pol veli­kih kom­pa­ni­ja doveo je do toga da mali ribar nema od čega da živi. U tom smi­slu, u mom viđe­nju Gol­do­ni­je­ve kome­di­je, to nije roman­tič­na, već poma­lo apo­ka­lip­tič­na sli­ka svije­ta. 

‘Ribar­ske sva­đe’ govo­re i o napo­ri­ma jed­nog činov­ni­ka da pro­klju­vi u čemu je pra­va muka ljudi koji su se posva­đa­li, da ih ne kažnja­va i ne zatva­ra, već da im pri­đe kao čovjek koji sebe lič­no invol­vi­ra u potra­gu za rješe­njem. Ljud­skost i empa­ti­ja su jedi­ni bedem odbra­ne od zla u dana­šnjem svije­tu. Koli­ko često danas u sud­skim biro­krat­skim lavi­rin­ti­ma nai­la­zi­mo na ova­ko ličan pri­stup čovje­ka čovje­ku i raz­u­mije­va­nje njego­ve muke i bor­be sa egzi­sten­ci­jom, kao i sprem­no­sti da se pomog­ne?  

Ta vrsta svije­sti o svije­tu u kome živi­mo danas, ogle­da­će se u scen­skoj rea­li­za­ci­ji prije sve­ga u ele­men­ti­ma sce­no­gra­fi­je ili “kon­tek­sta” đe i kada se ova uni­ver­zal­na ljubav­na kome­di­ja deša­va. U radu sa glum­ci­ma želim da osta­ne­mo na tra­gu topli­ne, ljuba­vi i ljud­sko­sti a prije sve­ga na tra­gu jako dobre karak­te­ri­za­ci­je liko­va koji iza­zi­va­ju smijeh i radost kod publi­ke”. 

Pored Ane Tomović, rediteljke predstave i Đorđa Kosića dramaturga,  autorski tim čine, Andreja Rondović, scenografkinja, Maria Marković Milojev, kostimografkinja, Irena Popović,  kompozitorka i dr. Ljiljana Mrkić Popović koja je zadužena za scenski govor.

U predstavi igraju: Branislav Tomašević, Ivana Šćepanović, Tamara Šustić, Vučić Perović, Jovan Jovanović, Hadži Nenad Maričić, Zlatija Ivanović, Iva Milanović, Teodora Dragičević, Dragan Sekulić i Nedim Nezirović.

Predstava je na programskom repertoaru i nedjelju 9. jula, na sceni između crkava, sa početkom u 21 čas

Kratki URL: https://zrcalo.me/?p=9714

Objavio dana srp 8 2023. u kategoriji Vijesti. Možete pratiti sve u vezi ovog teksta putem RSS 2.0. Ako želite, prokomentarišite ovaj tekst

Ostavi svoj komentar

Prijava | Administrator MATOKAN