Isusovo vaskrsenje

A po večeri subotnom na osvitak prvog dana nedjelje dođe Marija Magdalena i druga Marija da ogledaju grob.

I gle, zemlja se zatrese vrlo; jer anđeo Gospodnji siđe s Neba i pristupivši odvali kamen od vrata grobnijeh i sjeđaše na njemu.

A lice njegovo bijaše kao munja, i odijelo njegovo kao snijeg.

I od straha njegova uzdrhtaše stražari, i postadoše kao mrtvi.

A anđeo reče ženama: ne bojte se vi; jer znam da Isusa raspetoga tražite.

Nije ovdje: jer ustade kao što je kazao. Hodite da vidite mjesto gdje je ležao Gospod.

Pa idite brže te kažite učenicima njegovijem da je ustao iz mrtvijeh. I gle, On će pred vama otići u Galileju; tamo ćete ga vidjeti. Eto ja vam kazah.

I izišavši brzo iz groba sa strahom i radosti velikom potekoše da jave učenicima njegovijem.

A kad iđahu da jave učenicima njegovijem, i gle, srete ih Isus govoreći: zdravo! A onepristupivši uhvatiše se za noge njegove i pokloniše mu se.

I oni  sastavši se sa starješinom učiniše vijeću, i dadoše vojnicima dovoljno novaca,

Govoreći: kažite učenicima njegovi dođoše noću i ukradoše ga kad smo mi spavali.

I ako to čuje sudija, mi ćemo njega umiriti, i načiniti da vama ništa ne bude.

A oni uzevši novce učiniše kao što su naučeni bili. I razglasi se ova riječ po Jevrejima i do danas.

A jedanaest učenika otidoše u Galileju u goru kuda im je kazao Isus

I kad ga vidješe, pokloniše mu se; a jedni posumnjaše

I pristupivši Isus reče im  govoreći: dade mi se svaka vlast na Nebu i na zemlji

Idite dakle i naučite sve narode krsteći ih va ime Oca i Sina i Svetoga duha

Učeći ih da sve drže što sam vam zapovijedao; i evo ja sam s vama u sve dane do svršetka vijeka. Amin.
(28 glava Jevanđelja po Mateju)

Kratki URL: https://zrcalo.me/?p=2054

Objavio dana tra 14 2012. u kategoriji Mitovi i legende. Možete pratiti sve u vezi ovog teksta putem RSS 2.0. Ako želite, prokomentarišite ovaj tekst

Ostavi svoj komentar

Prijava | Administrator MATOKAN