Dupla đubretarnica na Žabljaku leti kod Majbah efendije Novovića

Žabljački predvodnik, gdin Žugić, u svom nedavnom priopćeniju pofali se kako će Uprava za kapitalne projekte graditi u Žabljaku pretovarnu transfer stanicu za selektovanje otpada sa pristupnom saobraćajnicom. Cijena – prava sitnica – 1.200.000 eurića. Iako su slovenački hudiči već utrošili na reciklažnu stanicu u Žb 2.500.000 eura i u dva navrata prokurlali po 1.000.000 eura za saniranje deponije starog đubreta – evo ponovo neka Uprava za kapitalno smeće ponovo gradi još jednu pretovarnu halu za đubre i još jedan pristupni put. Prislužuje i ovaj put čelovođe selendraćke a otvaraće đubretarnicu, par puta garant, ministar Martinović i Premijer Spajkić.

Iako već postoji džinovska hala za selektovanje đubreta, koja je malo manja od podgoričke, čelovođa žabljački najavljuje još jednu halu za đubretarce. Prethodnu đubretarsku halu je nekoliko puta otvarao gdin Đukanović i gdin Marković a sve uz prisluživanje slovenačke ambasade i njihovog poklisara u Crnoj Gori. Đubrehala nikad nije radila ni jedan dan iako je imala zaposlene. Recimo, čuvari smećare su se najduže zadržali na poslu jer je prijetila opasnost da neki dobroželatelj ukrade žabljansko smeće. Radnika je bilo ponekad – najčešće kada TV Bastiljaši dođu da snime ovaj đubretarski bezobrazluk i maskiraju ga kao kolosalni uspjeh bivšeg režima. Svemu su činodejstvovli Đukanović, Roćen, Gvozdenović i slovenački poklisar u Montenigeriji.

Žabljačka deponija izgrađena je 1988. godine u skladu sa najvišim standardima u tadašnjoj državi i ostala je na istom mjestu i u istim gabaritima do danas. Sve što su izgradili domaći garagani i slovenački zlobeci u zadnjih 10 godina je bilo tandara broć, kalijež i beskorisno i nije nikakvog efekta imalo za lokalnu selendru. Naravno, neko jeste imao koristi od milionskih ulaganja, koja to nijesu bila. Onaj dio uloženog koji stoji u Žb  lagano gricka zima na planini. 

I, šta radi nova cg vlada zvijuka i čagrljala? Odlučuju da za potrebe nove deponije smeća posijeku 30.000 m2 mlade šume. Da li je to predviđeno u godišnjem planu śeče? Naravno da ne. Šta, treba li da se boje Majbah efendije Novovića kome su dali da vozi svoje debelo meso u mercedesu majbah, autu od milion eura? I, šta se dešava? Godišnji plan śeče u crnogorskim šumama, koji je uradila šumarska struka prema nekim standardima, nije relevantan za vladajuće veseljake već ovi kočoperni paceri sami ofrlje određuju da se ofikari na 30.000 m2 mlada šuma, zemljište treba pretvoriti u stovarište đubreta, a usput napraviti još jednu halu za đubrepretovarnicu. Šta da se radi, možda i trebaju dvije goleme hale đubropretovarnice kada to merači kursadžija Singapurćanin.     

No, kako se sve podmuklaćke egzibicije u svom izvođenju moraju pridržavati i drugih propisa koristimo priliku da na svijetlo javnosti iznesemo modus operandi ove dezorganizovane kampanjole tako što PODNOSIMO OVU KRIVIČNU PRIJAVU Majbah efendiji za drski šićar u crnogorskim šumama i šumski zulum.

Je li prvi put da se siječe drsko i šićari mimo godišnjih planova śeče? Śećamo li se onijeh 300.000 m2 na Bjelasici, pa onijeh 48.000 m3 ponovo – na šta je ukazivalo i samo ministarstvo, pa ovijeh zadnjih 750.000 za staze, pa apokalipsa u Dragišnici, pa 200 drvośeča od Danilovgrada do Štokholma u NP Durmitor, pa ovi skandalozni ogrjevi, pa odjel 7 u rožajskim šumama, pa Vektra Jakić itd. Fenomen je poznat – ali ko je brke omastio? Šumska mafija i državni dostojanstvenici. Tu je vjerovatno i ključ za divljačke śeče koje se pravdaju lažnim infrastrukturnim projektima koji se uvijek na kraju pokažu besmislenim. A jasno je odmah da šićar age jašu čim nema projektne dokumentacije već razne Uprave za kapitalne investicije ne brenuju nikoga u mahalama na Śeveru tj surađuju sa šarlatanima  fušerima iz budžaka na Śeveru. Dakle, kalauz je u rukama onih koji dodjeljuju pośečeno drvo i koji izvode fiktivne i beskorisne radove. Zavjesu im drže medijska falanga i Majbah efendija. A kako je sve ovo metamorfoza političke sfere već se mogu nazreti korisnici ovih zavrzlama, smicalica i lukavština.   

 

Darko Stijepović
Centar za razvoj Durmitora  
                   
 

DRŽAVNOM TUŽIOCU ZA ORGANIZOVANI KRIMINAL
 PODGORICA

KRIVIČNA PRIJAVA

protiv

 

Preśednika Opštine Žabljak Radoša Žugića, Sekretara sekretarijata za urbanizam Opštine Žabljak, Zeković Save, Građevinskog inspektora za Opštinu Žabljak i Pljevlja, sjedište u Pljevljima, Načelnika komunalne policije Žabljak, Milike Ostojića, i nepoznatih lica koje su gorepomenuti angažovali

zato što su

16.10.2023 godine izvršili sječu šume u državnom vlasništvu u ataru sela Kovačka dolina, na śevernoj strani od gradske deponije u Žabljaku, prema selu Banovice, na površini od oko 3.000 m2, 

23.10.2023 godine počeli izvlačenje i lagerovanje stabala pored puta u selu Kovačka Dolina u količini od oko 400 m3,
25.10.2023 godine, zatrpali panjeve zemljom, a sve ovo suprotno propisima o śeči, izvlačenju i lagerovanju drvnih sortimenata, suprotno Prostorno-urbanističkom planu opštine Žabljak, suprotno projektu proširenja deponije Žabljak, suprotno prinudnim propisima o dodjeli posla izvođačima radova na śeči, otpremanju, izvlačenju, lagerovanju i transportu drvnih sortimenata u državnim šumama i plaćanju radova iz državnih sredstava, te tako zajedničkim protivzakonitim udruživanjem, omogućili protivzakonitu śeču, otpremanje, izvlačenje, lagerovanje i transport te protivzakonitu (divlju) izgradnju, plaćanje izvedenih radova i sticanje protivpravne imovinske koristi

čime su

počinili jedno od djela protiv službene dužnosti iz KZ Crne Gore, posebno član 416, 417, 419, 422, 422a, 423 i 424 ili neko drugo krivično djelo koje se goni po službenoj dužnosti.

 

O b r a z l o ž e nj e

 

Mjesto na kome je izvršena protivzakonita śeča, otpremanje, izvlačenje, lagerovanje i transport a možda i izvoz drvenih sortimenata nalazi se u selu Kovačka Dolina, na śevernoj strani gradske deponije u Žabljaku, prema selu Banovice. Površina na kojoj su izvršena śeča mladih stabala smrče, promjera od 30 do 50 cm, iznosi oko 3.000 m2. U Upravi za šume postoji izvođački projekat za śeču šume ali taj projekat nije bio dio Plana śeča za 2023 godinu PJ Žabljak. Uprava za šume nije dalje obavljala poslove u tom odjelu i nije obavljala radove śeče, prijema, otpreme, izvlačenja, lagerovanja, nadzora i eventualnog daljeg transporta ili prodaje šume koja je državna svojina.

Prilikom obilaska ovog prostora, 29.10.2023 godine, predstavnici nvo Centar za razvoj Durmitora i nvo Breznica iz Pljevalja, zatekli su valjak, četiri kamiona i dva katerpilar bagera, ispred ulaza na gradsku deponiju u Žabljaku, vlasništvo preduzeća doo Benta komerc, iz Pljevalja, koji su zatrpali tragove śeče i izvlačenja drvenih sortimenata. Tog dana na preostalim panjevima nije uočen bilo kakav trag doznake niti bilo koja plastična oznaka sa brojem niti se moglo prepoznati da je tu bilo ikakve śeče jer je teren denivelisan tj izravnat. 

Javnost je bila informisana putem medija da se pripremaju radovi na proširenju deponije u Žabljaku ali u Sekretarijatu za urbanizam u Žabljaku nije bilo nikakvih informacija o śeči šume na tom području. Projekat proširenja žabljačke deponije je dostupan javnosti i on nema nikakve grafičke podloge koje bi pokazivale bilo kakvu śeču niti u tekstualnom dijelu postoji bilo kakva naznaka da će se šumsko zemljište pretvarati u deponiju i smetlište. Nijedna dozvola niti saglasnost nije izdata od strane nadležnog organa opštine tj UTU uslovi, niti prijava gradnje. Stanovnici sela Kovačka dolina i sela Banovice, koji žive u blizini deponije, nijesu upoznati sa tom gradnjon u ataru njihovih sela niti je stanovništvo dalo saglasnost na bilo kakvu gradnju. Ne postoji ni saglasnost Agencije za zaštitu prirode niti studija o ekološkoj opravdanosti gradnje smetlišta ili pretvaranja šumskog zemljišta u smetlište.   

Preśednik Opštine Žabljak, Žugić, Sekretar sekretarijata za urbanizam Opštine Žabljak, Zeković, Građevinski inspektor za Opštinu Žabljak i Pljevlja, sjedište u Pljevljima, Načelnik komunalne policije Žabljak, Ostojić, i nepoznata lica koje su gorepomenuti angažovali su zajednički izvršili śeču, lagerovanje, prijem i otpremu šumskih sortimenata na način suprotan prinudnim propisima države Crne Gore što će očekivano priznati u toku krivičnog postupka. Lagerovani drvni sortimenti su neobezbijeđeni i na njima nema žigova niti bilo kakvih oznaka kojima bi se moglo utvrditi porijeklo i količina drveta koja je pośečena. Da li je bilo otpreme i daljeg transporta lagerovanog drveta moraju odgovoriti službena lica zadužena za poslove nadzora. Zašto je baš ova količina šume pośečena nije bilo moguće utvrditi iz projektne dokumentacije niti iz pregleda terena. Pośečena šuma se nalazila na putu koji vodi iz sela Kovačka Dolina prema selu Banovice i lokalnog je karaktera i nema asfaltiranu površinu. Ovim radovima je dio puta u dužini od oko 500 metara potpuno devastiran, uništen i  učinjen nevidljivim i nepostojećim.

Nepoznato je zašto nije bilo tendera za śeču šume, kako je izvođač radova na śeči izabran, ko je izvođača radova uveo u posao, kako je izvršeno plaćanje radova. Nepoznato je i kako je izabran izvođač radova na izvlačenju drvenih sortimenata, ko je vršio otpremu pośečenog drveta, kako je izvršeno plaćanje, ko je vršio nadzor nad otpremom pośečene građe i zašto je to urađeno bez ugovora, na časnu riječ. Nepoznato je ko je odredio lokaciju za lager drvenih sortimenata, koja je količina drveta pośečena a koliko je drveta na lageru niti postoji prateća dokumentacija.

Kako postoji informacija u javnosti da je Opština Žabljak pristupila širenju gradskog smetlišta a kako u projektu kod nadležnog organa ne postoji ni naznaka śeče šume, pogotovo na nepropisan način, očigledno je da su ovlašćena lica opštine Žabljak na divlji način ušla u ovaj poduhvat a sve suprotno prinudnim propisima kojima se štiti zakonitost rada i državna imovina. Koliko je šume pośečeno a koliko izvučeno na lager kao i da li je bilo transporta sa lagera nikada se neće moći utvrditi jer su uništeni tragovi śeče nasipanjem zemlje ali ovlašćena lica koja su djelovala i bila dužna da djeluju moraju odgovarati za svoj djelokrug poslova koji nijesu obavljali u skladu sa zakonom. Postupanje službenih lica Opštine Žabljak, odnosno nepostupanje onih koji su bili dužni da vrše nadzor, te rad teške mehanizacije po najgorem vremenu tj olujnoj kiši i orkanskom vjetru kako bi se za dva dana denivelisala lokacija i zatrpali ostaci šume je nerazumljiva ukoliko se ne pretpostavi namjera da se krše propisi u svrhu sticanja protivpravne imovinske koristi kao i dodjeljivanje radova nepoznatim licima bez tenderske procedure i nadzora. 

Kako na terenu koji bi trebao da bude eventualno smetlište mora da postoji i  tabla sa informacijama o gradnji na samom gradilištu, a nje nema, to je jasno da je  na djelu ilegalna gradnja na nedozvoljenom prostoru sa dobrim profitom za izvođače radova koji su voljni da “brzo reaguju” ali i nekim dobrim razlogom za državne službenike u institucijama države. Smatramo očiglednim javašluk u radu institucija i korupciju u građenju objekata.

 

Podnosilac prijave

Darko Stijepović
Centar za razvoj Durmitora, Žabljak

Kratki URL: https://zrcalo.me/?p=9879

Objavio dana velj 18 2024. u kategoriji Stav. Možete pratiti sve u vezi ovog teksta putem RSS 2.0. Ako želite, prokomentarišite ovaj tekst

Ostavi svoj komentar

Prijava | Administrator MATOKAN